PDF Kitap

Dervişlerin Sevinci PDF Kitap

Dervişlerin Sevinci PDF Kitap İndir
Şeyh Muhammed Vefâ Efendi, 18. asır sûfî-şâirlerinden olup, Edirne’lidir. Halvetî-Gülşenî şeyhi Pîr Hasan Sezâyî Hazretlerinin torunu, şâir-hattât Şeyh Ahmed Müsellem Efendi’nin oğludur. Velî Dede Dergâhı’nda babasından sonra posta oturmuştur. 1212/1797’de vefat etmiş ve babasının türbesine defnolunmuştur. Kaleme aldığı nutuklarında “Vefâ” mahlasını kullanan Muhammed Vefâ Efendi’nin, hadîse dair Hadâiku’s-Salât ile Pîr Sezâyî’nin Dîvân’ını intihâb yoluyla tahmis ettiği Nüzhetü’l-İhvân adlı eseri vardır. Elinizdeki bu çalışmada, Muhammed Vefâ Efendi’nin hayatı, şahsiyeti, eserleri ve bir na‘tinin şerhinin yanında son dönem Gülşenî-Sezâyî şeyhlerinden Edirneli Şuayb Şerefeddin Efendi tarafından neşre hazırlanarak 1310 (1892) yılında İstanbul’da bastırılmış olan Nüzhetü’l-İhvân adlı eserinin yeni harflerle tahkikli ve lügatçe ilaveli şekline yer verilmiştir.

Post a Comment