PDF Kitap

Ekonometrik Modeller 1 PDF Kitap

Ekonometrik Modeller 1  PDF Kitap İndir
İçindekiler Birinci Bölüm – ABD’de Gelir Eşitsizliği: Çok Ölçekli Coğrafi Ağırlıklı Regresyon Modeli Yaklaşımı İkinci Bölüm – Seçilmiş OECD Ülkelerinde Turizm Şokları Kalıcı mı? Dalgacık Tabanlı Birim Kök Testlerinden Kanıtlar Üçüncü Bölüm – Bireylerin Umut Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin Hiyerarşik Lojistik Regresyon Analiziyle İncelenmesi Dördüncü Bölüm – Türkiye’de Ekonomik Faktörlerle Panel Konut Fiyat Modelinin Belirlenmesi Ve Zaman Serilerinin Analizi Beşinci Bölüm – Savunma Harcamalarında Dışlama Etkisi: Türkiye İçin Ekonometrik Bir Analiz Altıncı Bölüm – Seçilmiş OPEC Ve MENA Ülkelerinde Doğal Kaynak Bağımlılığı Ve Kurumsal Gelişmenin Ekonomik Kalkınma Üzerine Etkisi: Panel Kantil Regresyon Yaklaşımı Yedinci Bölüm – Türkiye Ekonomisi’nde Döviz Kurunda Ve Dış Ticarette Yaşanan Değişimin Kayan Pencere Yöntemi İle Büyüme Üzerine Analizi Sekizinci Bölüm – Türkiye’de ÇKE Hipotezinin Sınanması: Ekonomik Büyüme Ve Enerji Tüketiminin Rolü Dokuzuncu Bölüm – Seçilmiş Gelişmiş Ve Gelişen Ülkelere Yönelik Yabancı Sermaye Yatırımlarının Reel Döviz Kurlarıyla İlişkisi: Bir Panel Veri Analizi Onuncu Bölüm – Türkiye İçin Benoit Hipotezi Geçerli mi? Ekonometrik Bir Analiz Onbirinci Bölüm – Türkiye’de Konut Fiyat Endeksi İle Seçili Değişkenler Arasındaki İlişkinin Ekonometrik Analizi Onikinci Bölüm – Türkiye’de Demografik Faktörlerle Panel Konut Talep Modelinin Belirlenmesi Ve Zaman Serilerinin İncelenmesi Onüçüncü Bölüm – Ekolojik Ayak İzi İçin Çevresel Kuznets Eğrisinin Panel Veri Modelleri İle Test Edilmesi: E7 Ve G7 Ülkeleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama
Etiketler: Ekonometrik Modeller 1 Ekonometrik Modeller 1 PDF Kitap Ekonometrik Modeller 1 PDF Oku Ekonometrik Modeller 1 PDF indir

Post a Comment