PDF Kitap

Endüstri 4.0’ın Rekabet Stratejileri ve Pazar Performansı İlişkisindeki Rolü PDF Kitap

Endüstri 4.0'ın Rekabet Stratejileri ve Pazar Performansı İlişkisindeki Rolü PDF Kitap İndir
İçindekiler Giriş Kuramsal Çerçeve Değişkenler Arası İlişkilere Yönelik Literatür Taraması Araştırmanın Amacının Tanımı ve Önemi Araştırmanın Kısıtlılıkları Araştırmanın Ölçekleri Araştırmanın Örneklemi ve Verilerin Toplanması Araştırma Modeli ve Hipotezler Faktör Analizi Ölçeklerin Yapı Geçerliliği ve Güvenilirliği Araştırmanın Örneklemine İlişkin Temel Özellikleri Araştırmanın Kavramsal Modeline İlişkin Yapısal Eşitlik Modelinin Değerlendirilmesi Aracı Etki Analizleri





Post a Comment