PDF Kitap

Halvetlikte Nefs Mertebeleri ve Tavırları PDF Kitap

Halvetlikte Nefs Mertebeleri ve Tavırları PDF Kitap İndir
Tasavvufta nefsin yedi mertebesine göre değişen hâllere etvâr-ı seb’a adı verildiği ve bu terimin daha çok Halvetiyye mensupları arasında yaygın olduğu bilinmektedir. Bundan dolayıdır ki mezkur tarikata mensup şeyhler, sâlikin mânevî yolculukta nefis mertebeleri ile ilgili ihtiyaç duyduğu hususları açıklamak üzere etvâr-ı seb’a adıyla pekçok eser kaleme almışlardır. İşte böylesi eserlerden birisi de 18. asır Halvetî-Gülşenî şeyhlerinden Edirneli Ahmed Müsellem Efendi’nin, mürşidi ve kayınpederi Pîr Hasan Sezâyî Hazretlerinin Şumû’-ı Lâmi adıyla meşhur kasîdesine yazdığı Şerh-i Kasîde-i Şumû‘-ı Lâmi‘ fî Beyân-i Etvâr-ı Sâbi‘ adlı eseridir. Elinizdeki bu çalışmada. Müsellem Efendi’nin hayatı, eserleri ve etvâr-ı seb’a anlayışı üzerinde kısaca durularak mezkur şerhinin bir tahlili yapılmış, ardından matbu nüshasının yeni harflerle tahkikli, sadeleştirilmiş metnine yer verilmiştir.

Post a Comment