PDF Kitap

İstanbul Evliya ve Türbeleri PDF Kitap

İstanbul Evliya ve Türbeleri  PDF Kitap İndir
Hocazâde Ahmed Hilmi, son dönemde sûfî tabakâtı sahasında kaleme aldığı eserlerle adından söz ettiren edip ve âriflerdendir. Erzincan Eğin (Kemaliye)’lidir. Tahsilini İstanbul’da yapmıştır. Müderrislik vazifesinin yanında müfettişlik görevinde de bulunmuştur. Tasavvufta Nakşbendîlik yolundan nasiplenmiş olup, soyu Halvetiyye’nin ikinci pîri Seyyid Yahya Şirvânî Hazretlerine ulaşmaktadır. Hadîkatü’l-Evliyâ ile Ziyâret-i Evliyâ adlı eserlerinin devrin pâdişâhı Sultân II. Abdülhamid’in takdirini mûcip olduğu ifade edilmektedir. Bu çalışmada, Hocazâde’nin hayatı ve eserleri hakkında anahatlarıyla bilginin yanı sıra 1324 yılı Ramazan ayında (Ekim-Kasım 1906) İstanbul’daki bazı evliyâ türbelerini ziyâret ederek onlar hakkında yazdığı yazıları içeren ve 1327 (1909)’de İstanbul’da ikinci defa basılan Ziyâret-i Evliyâ eserinin yeni harflerle tahkikli, sadeleştirilmiş metnine yer verilmiştir.

Post a Comment