PDF Kitap

Müslimi Divanı PDF Kitap

Müslimi Divanı PDF Kitap İndir
Türk edebiyat tarihinde yaklaşık altı yüz yıl hüküm süren klasik Türk edebiyatından günümüze pek çok eser kalmıştır. Bu eserlerin içerisinde divan şairlerinin şiirlerini bir araya getiren divanların önemli bir yeri vardır. Bugüne kadar divanlar üzerine farklı yaklaşımlarla çok sayıda çalışma yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. Bu kitap, XVI. yüzyıl divan şairlerinden Müslimî ve Dîvânı’na dairdir. Ispartalı olan şair, Mîrî mahlaslı Emrullah Efendi’nin oğlu, Abdulkâdir Hamîdî Efendi’nin torunu ve devrin önemli sanatçılarından Ahlâk-ı Alâî yazarı Kınalızâde Ali Efendi’nin kardeşidir. Dönemin âlimlerinden Ebûssu’ûd Efendi’ye mülazım olan Müslimî, İstanbul İbrahim Paşa, Rodos ve Amasya Medreselerinde müderrislik yapmıştır. Yavuz Sultan Selim ve Beyazıd arasındaki taht mücadelesinde Sultan Beyazıd tarafında yer alan şair, Sultan Selim tahta geçince müderrislikten azledilmiştir. Kanûnî Sultan Süleyman döneminde Mısır’da görev yapan Müslimî, Isparta’da kadı iken 994 (1585-1586) yılında vefat etmiştir. Müslimî’nin mürettep bir Türkçe Dîvânı bulunmaktadır. Müslimî Dîvânı’nın ulaşabildiğimiz tek nüshası ise Medine Ârif Hikmet Kütüphanesi, Türkçe Yazmalar Bölümü 94/811 arşiv numarasında kayıtlıdır. Dîvân’da sırasıyla iki kaside, yüz on dokuz gazel, dört kıt’a ve bir matla olmak üzere toplam yüz yirmi altı şiir bulunmaktadır. Bu çalışmada Müslimî’nin hayatı, edebî kişiliği ve eserleri hakkında bilgiler verilmiş, henüz üzerine akademik bir çalışma yapılmayan Dîvân şekil ve muhteva açısından incelenmiş ve tespit edilebilen tek nüsha üzerinden Dîvân metni ortaya konmuştur. Bu çalışma vesilesiyle XVI. yüzyıl divan edebiyatı tarihinde Müslimî’nin hak ettiği yeri alacağını ümit etmekteyiz. Okuyanların müstefîd olması dileğiyle…

Post a Comment

Twitch