PDF Kitap

Taberi’de Siyer Rivayetleri Medine Dönemi PDF Kitap

<img src="https://pdfkitap.online/wp-content/uploads/2021/01/taberide-siyer-rivayetleri-br-medine-donemi.jpg" alt="Taberi’de Siyer Rivayetleri
Medine Dönemi PDF Kitap İndir”/>
Taberî, tefsirinde siyer rivayetlerine daha çok âyetlerin sebeb-i nüzûlünü tespit amacıyla yer vermiş ve bu rivayetleri belli bir usul çerçevesinde yorumlamıştır. Siyer rivayetlerini değerlendirirken âyetin bağlamı, Kur’ânî bütünlük, sahih hadis, icmâ, tarihi ve sosyal gerçeklik, tabii ve akli gerçekler, Arapça’nın temel özellikleri, zâhir anlam, nesh, umum (genel anlam) ilklerinden yararlanarak hem âyetin mânaya delâletini, hem de rivayetlerinin sıhhatini tespit etmeye çalışmıştır. Taberî’nin âyetlerin açık anlamını ve rivayetlerin sıhhatini sorgulamaya iten temel neden, âyetlerle ilgili birden çok rivayetin bulunması ve bu rivayetlerin birbirleriyle çelişmesi ve aralarının telif edilememesi oluşturmuştur. Onun bu eserindeki siyerle ilgili âyetler ve âyetler hakkındaki müfessirlerin ve kendisinin yorumları tespit edilerek Kur’ân merkezli siyer yazımına katkı sağlanması amaçlanmıştır. Taberî tefsirini esas alarak hazırlanan bu siyer çalışmasında Hz. Peygamber’in (s.a.) Medine hayatının ve davetinin ana hatları, önemli olayları ve sonuçları ortaya konmuş, bunun sonucunda da Hz. Peygamber’in (s.a.) hayatında kim ve nasıldan ziyade niçini; temel prensipleri ve esaslarını ortaya koymamızı sağlayacak siyer rivayetleri tespit edilmeye çalışılmıştır.

Post a Comment