PDF Kitap

Tesir Mikro – Makro İktisat Konu Anlatımı PDF Kitap

Tesir Mikro - Makro İktisat Konu Anlatımı PDF Kitap İndir
Birinci Bölüm: Temel Kavramlar Ve İktisada Giriş
1.1. Grafik Yorumlama – Fonksiyon
1.2. İhtiyaç Veya İstek
1.3. Kaynaklar Veya Üretim Faktörleri
1.4. Mal Ve Hizmet
1.5. İktisadi Denklemlerdeki Değişkenler
1.6. Üretim İmkanları Eğrisi (Transformasyon Eğrisi)

İkinci Bölüm: Arz Ve Talep
2.1. Talep
2.2. Arz
2.3. Piyasa Dengesi

Üçüncü Bölüm: Tüketici Teorisi
3.1 Kardinal (Sayısalcı) Fayda Yaklaşımı
3.2 Ordınal (Sıralamacı) Fayda Yaklaşımı

Dördüncü Bölüm Esneklik
4.1. Talebin Fiyat Esnekliği
4.2. Talebin Gelir Esnekliği
4.3. Talebin Çapraz (Fiyat) Esnekliği
4.4. Arz Esnekliği

Beşinci Bölüm: Üretici Teorisi
5.1. Üretim Fonksiyonu
5.2. Üretim Dönemi
5.3. Kısa Dönem Üretim Analizi (Verimlilik Analizi)
5.4. Uzun Dönem Üretim Analizi
5.5. Üretici Dengesinin Değişmesine Yol Açan Nedenler
5.6. İkame Esnekliği (Passus Katsayısı)
5.7. Ölçeğin Verimi Veya Ölçeğe Göre Getiri
5.8. Sırt Çizgileri İle Üretimin İktisadi Bölgesi Arasındaki İlişki
5.9. Üretim Fonksiyonu Çeşitleri Ve Ölçeğe Göre Getiri Kavramı

Altıncı Bölüm: Maliyetler
6.1. Maliyet Çeşitleri
6.2. Kısa Dönem Maliyetler(Sr)
6.3. Kısa Dönem Toplam Maliyet Eğrileri Ve Denklemleri
6.4. Kısa Dönem Marjinal Maliyet Eğrisi Ve Denklemi
6.5. Uzun Dönem Maliyetler(Lr)
6.6. Uzun Dönem Toplam Maliyet Eğrisi (Lrtc)
6.7. Ölçek Ekonomileri, İçsel Ekonomiler
6.8. Dışsal Ekonomiler

Yedinci Bölüm: Tam Rekabet Piyasası
7.1. Varsayımlar
7.2. Tam Rekabet Piyasası Talep Eğrisi Ve Firma Talep Eğrisi
7.3. Kısa Dönem Firma Dengesi
7.4. Tam Rekabet Piyasasında Firmanın Kısa Dönem Karlılık Durumu
7.5. Tam Rekabette Uzun Dönem Firma Dengesi
7.6. Tam Rekabette Kısa Dönem Firma Arz Eğrisi
7.7. Tam Rekabet Piyasasında Uzun Dönem Piyasa, Endüstri Arz Eğrisi

Sekizinci Bölüm: Eksik Rekabet Piyasaları
8.1. Monopol
8.2. Monopolün Talep Eğrisi
8.3. Monopolün Toplam Hasılat Eğrisi
8.4. Monopol İle Tam Rekabetin Grafikle Karşılaştırılması
8.5. Monopole Devlet Müdahalesi
8.6. Monopolcü Rekabet Piyasası
8.7. Monopolcü Rekabet Piyasasında Talep Eğrileri
8.8. Oligopolde Firma Dengesi
8.9. Piyasa Yoğunlaşma Oranı

Dokuzuncu Bölüm Faktör Piyasası Ve Genel Denge
9.1. Firmanın Faktör Talebini Etkileyen Faktörler
9.2. Firmanın Emek, İşgücü Talebini Etkileyen Faktör
9.3. Firmanın Emek, İşgücü Talep Eğrisi
9.4. Emek Faktörünün Talep Esnekliği
9.5. Emek, İşgücü Arz Fonksiyonu
9.6. Geriye Bükülen (Tersine Dönen Emek, İşgücü Arz Eğrisi)
9.7. Rant Kavramları
9.8. Genel Denge Ve Refah Analizi
9.9. Pareto Optimumu, Pareto Etkinliği
9.10. Tüketimde Pareto Etkinliği
9.11. Tüketim Sözleşme Eğrisinden Sosyal Farksızlık Eğrisi Türetilmesi
9.12. Üretimde Genel Denge Ve Etkinlik
9.13. Kaynak Tahsisinde, Dağılımında Etkinlik
9.14. Piyasa Başarısızlığı
9.15. Piyasa Başarısızlığının Temel Nedenleri

MAKRO İKTİSAT

BİRİNCİ BÖLÜM: TEMEL KAVRAMLAR
İktisatın Tarihsel Gelişimi
Bazı Temel Kavramlar

İKİNCİ BÖLÜM: ENFLASYON
Enflasyon ve Diğer Kriz Durumları
Enflasyon Türleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: İSTİHDAM VE İŞSİZLİK
Temel Kavramlar
İşsizlik Türleri
Beveridge Eğrisi
İşsizliğin Maliyeti
Okun Kanunu
İktisadi Hoşnutsuzluk Endeksi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: MİLLİ HASILANIN BELİRLENMESİ (BASİT KEYNESYEN MODEL)
Basit Keynesyen Modelde Harcamalar Yöntemi İle Gelirin Belirlenmesi
Tasarruf (S)
Yatırım (I)
Kamu Harcamaları (Hükümet Alımları)
İhracat (X)
İthalat (M)
Net İhracat (Nx)
Vergi (T)

BEŞİNCİ BÖLÜM: MİLLİ GELİR HESAPLAMALARI VE BAZI ÖNEMLİ ÖZDEŞLİKLER
Basit Keynesyen Model
Basit Keynesyen Model ve Milli Gelirin Farklı Denge Seviyeleri
Otomatik İstikrarlandırıcılar / Stabilizatörler
Tasarruf Paradoksu
İkiz ve Üçüz Açık
Gsyih ve Bazı Makro Değişkenlerin Akım ve Stok Değişken Cinsinden Yorumlanması
Gsyih ve Bazı Özdeşlikler
Çarpan Mekanizması
Basit Çarpan (Harcama Çarpanı)
Transfer Çarpanı
Vergi Çarpanı
Denk Bütçe Çarpanı
Dış Ticaret Çarpanı
Süper Çarpan(Hızlandıran)
Bütçe Fazlası Çarpanı
Dinamik Çarpan ve Gecikmeler

ALTINCI BÖLÜM: TÜKETİM TEORİLERİ
Mutlak Gelir Hipotezi
Tüketim Sürükleme Hipotezi
Zamanlararası Tüketim Seçimi Hipotezi
Nispi Gelir Hipotezi
Ömür Boyu Gelir Hipotezi
Sürekli Gelir Hipotezi
Rassal Yürüyüş Hipotezı
Anlık Hazzın Cazibesi

YEDİNCİ BÖLÜM: IS-LM ANALİZİ
Is (Mal Piyasası)
Is Denklemi ve Eğimi
Is Eğrisinin Konumu
Lm (Para Piyasası)
Lm Denklemi ve Eğimi
Lm Eğrisinin Konumunun Değişmesi
Is-Lm Dengesi
Para ve Maliye Politikalarının Uygulanması

SEKİZİNCİ BÖLÜM: TOPLAM TALEP – TOPLAM ARZ MODELLERİ
Toplam Talep
Toplam Talep Eğrisi (Ad) Negatif Eğilimli Olmasının Nedeni
Ad Eğrisinin Eğimi
Ad Eğrisi Konumu
Toplam Arz (As)
Toplam Arz Eğrisinin (As) Kısa Dönemde Pozitif Olma Nedenleri
Toplam Arz Eğrisinin Konumunun Değişmesi

DOKUZUNCU BÖLÜM AÇIK EKONOMİ ve MAKRO EKONOMİK DENGE
Ödemeler Bilançosu
Açık Ekonomi Modeli: Is-Lm – Bp Modeli
Döviz Kuru ve Uygulama Sistemleri
Mundell Fleming Modeli
Sınırlı Sermaye Hareketliliği ve Sabit Döviz Kuru
Sınırlı Sermaye Hareketliliği, Esnek Döviz Kuru Sistemi
Sınırsız (Tam) Sermaye Hareketliliği

Post a Comment

Twitch